НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Вебинари

За зголемување на видливоста и пристапот до добрите практики, во текот на втората и третата проектна година ќе организираме три (3) вебинари за учење на врсници за вкупно 75 учесници. Признавајќи дека најсилното знаење за секторот е во самиот сектор, проектот ќе работи на споделување на експертизата и искуството на членовите на НПЖП, но исто така и на идентификување на добри практики од странски врсници кои имаат потенцијал за преносливост. Слични иницијативи на терен ќе бидат внимателно следени заедно со редовна размена на информации во рамките на заедницата и пошироко. Покрај тоа, ќе се отвори континуиран повик за доставување добри практики за да можат засегнатите страни да ги споделат своите успешни иницијативи во полето на женско претпримништво.



Проектот е имплементиран од: