НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Тајната на успехот со… Руменка Димовска, претприемач

Проектот е имплементиран од: