НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

За Проектот

 

Општата цел на проектот D3W е промовирање, поддршка и зголемување на социјалното учество и правата на работничките во Северна Македонија. 
Со планираните активности, проектот ќе одговори на некои од идентификуваните предизвици и ќе придонесе, меѓу другото, за зајакнување на капацитетите за истражување засновано на докази, вклучување на родовата перспектива на граѓанскиот дијалог, пристап до пристојни вештини поврзани со работата, ресурси и градење на капацитети. Размена на актери во социјалниот дијалог, следење на политиките и национално/меѓународно вмрежување.

За таа цел, ги идентификувавме следните специфични цели:
1. Поттикнување механизми во рамките на Националната платформа за женско претприемништво (NPWE) за поддршка на пристојната работа за жените работници;
2. Промовирање на вредноста на пристојната работа за работничките во постоечкиот социјален дијалог;
3. Придонес за заштита на работничките права на работничките;
4. Зголемување на јавната свест за важноста на пристојната работа за инклузивен и одржлив економски раст.

Проектот е имплементиран од: