НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Студиски посети

Планирани се две (2) студиски посети за учење на врсници за обезбедување можност за вмрежување со други европски врсници, размена на добри практики и создавање партнерства. Работилниците за учење меѓу врсници се очекува да постигнат повеќе цели, вклучително: стекнување увид во иницијативите, зајакнување на практиката во рамките на платформата, но исто така и зајакнување на соработката, координацијата и културата на учење.Проектот е имплементиран од: