НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Претставници на хабови

Локалните хабови ќе го поттикнуваат дијалогот со локалните / регионалните власти и ќе обезбедат услуги на жени претприемачи во нивна близина. Хабовите се предвидени како локални работни групи кои ќе бидат фокусирани на подобрување на локалното опкружување поврзано со женското претпримништво, истовремено промовирајќи активизам и градење на капацитети.Проектот е имплементиран од: