НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

ОДРЕКУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ

Апликацијата е изработена со поддршка на Европската Унија. За содржината одговара авторот Здружение на бизнис жени во соработка со Фондација за менаџмент и индустриско истражување, Сојуз на стопански комори на Македонија и Национална федерација на фармери и истата не ги изразува гледиштата на ЕУ.

Проектот е имплементиран од: