НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Локални форуми

Локалните хабови ќе организираат 8 (осум) форуми за консултации и поврзување, во сите осум плански региони а тоа се Скопскиот, Северноисточен, Полошки, Југозападен, Пелагониски, Вардарски ,Југоисточен и Источен.Проектот е имплементиран од: