НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Самит 2023

Годишниот САМИТ 2023 ќе биде организиран како настан за вмрежување од високо ниво и од големи размери, со цел:

– Зголемување на видливоста и профилот на платформата и придобивките што им ги дава на засегнатите страни и на женското претприемништво;

– Обезбедува редовна можност за споделување на најдобри практики, идеи;

– Обезбедува можности за жените претприемачки да ги развиваат своите деловни активности преку соработка и партнерства;

– Промовирање на напорите на Владата и ЕУ за поддршка на жените претприемачи и екосистемот што ги поддржува Проектот е имплементиран од: