НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Финансии – вовед

Финансирање е процес на финансирање деловни активности, правење набавки или инвестиции. Постојат два вида на финансирање: финансирање на капитал и финансирање на долг.

Главната предност на капиталното финансирање е тоа што нема обврска за враќање на парите стекнати преку нив.
www.investopedia.com


Проектот е имплементиран од: