НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

МАРИЈА ДИМИШКОВСКА – Член на тематска група

Проектот е имплементиран од: