НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

ДАНИЕЛА АНТОНОВСКА – КООРДИНАТОР ЗА МЛАДИНСКО ЛИДЕРСТВО

Проектот е имплементиран од: