НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Советодавен одбор

Советодавен одбор

Советодавниот одбор е тело со советодавна функција кое обезбедува на НПЖП не обврзувачки стратешки совети за делокругот на работење и областите на интервенција. Советодавниот одбор нема овластување да гласа за клучни работи во врска со управувањето и стратешките активности на платформата, ниту пак има законски или фискални одговорности.

Активностите на советодавниот одбор се очекува да бидат корисни во однос на трансфер на знаење до Националната платформа за женско претприемништво. Од Советодавниот одбор се очекува да овозможи пристап до висококвалитетно водство и мрежи на контакти во областа на женското претприемништво и да обезбеди непристрасни информации и совети. Советодавниот одбор се создава со цел да овозможи пристап до релевантна експертиза и да помогне на Националната платформа за женско претприемништво да ги реализира предвидените цели.

Членови на Советодавен одбор:

Душица Перишиќ

 

Јасмина Кантарџиева Димков

Маја Столевска Костадинова

Тања Марковска

 

Тања Томиќ

Јумни Адеми

Тамара Јованов Апасиева

Тамара Јованов Апасиева

Проектот е имплементиран од: