НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Центарот за образование и развој (ЦЕД) од Теарце, ја потпиша Декларацијата за унапредување на женското претприемништво

Центарот за образование и развој (ЦЕД) од Теарце, ја потпиша Декларацијата за унапредување на женското претприемништво

Деновиве Центарот за образование и развој (ЦЕД) од Теарце и официјално ги потпиша двата документи, Декларацијата и Меморандумот за пристап во Советот на Националната платформа за женско претприемништво

Центарот за образование и развој (ЦЕД) е невладина организација која работи во Македонија, на национално ниво од декември 2006 година. Организацијата како целна група се млади луѓе на возраст од 12 до 28 години, додека за остварување на своите цели во младинските активности вклучува млади луѓе. , наставници, родители, раководители на водечки институции и други организации. Од 2008 година ЦЕД работи на градење младински капацитети, на различни теми како што се основите на младинска работа, вештини за вработување на младите, социјалното претприемништво, комуникациските и лидерските вештини, управувањето со креативни конфликти, управувањето со проектен циклус и младинското учество. Преку обуки за градење капацитети, ЦЕД иницира создавање на Националниот младински совет, кој е платформа која ги застапува интересите и потребите на младите како врска со сите засегнати страни и обезбедува вклучување и активно учество на младите во одлучувањето на секое ниво. Советот на млади на општина Теарце кој има за цел да го зголеми учеството на младите во процесите на одлучување и креирање политики преку воспоставување на функционални механизми на институциите под локалната администрација.

Потпишувањето на овие два важни документи како и вклучувањето во работата на Советот на НПЖП, претставува уште едне важен чекор кон ширење на заложбите за надминување на предизвиците во областа на женското претприемништво на локално ниво.

Проектот е имплементиран од: