НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

ЛОКАЛЕН ФОРУМ ВО ОХРИД – УЛОГАТА НА ЖЕНИТЕ ПРЕТПРИЕМАЧИ ВО ТУРИЗМОТ

ЛОКАЛЕН ФОРУМ ВО ОХРИД – УЛОГАТА НА ЖЕНИТЕ ПРЕТПРИЕМАЧИ ВО ТУРИЗМОТ

Денеска во Охрид, Националната платформа за женско претприемништво го организираше првиот Форум за женско претприемништво од низата која во сите плански региони ќе ги организира во текот на летните и есенските месеци оваа година.

Локален форум во Охрид беше со наслов ,, Улогата на жените претприемачи во развојот на туризмот” и на него учествуваа 100-тина жени од разни сектори од Југозападниот плански регион.

Организагтор на настанот беше Координаторката на НПЖП, за Југозападниот плански регион Сузана Наумовска а  на ортварањето заборуваа, г-ѓа Елисабета Георгиева – Програмски менаџер од Делегација на Европската унија, г-ѓа Валентина Дисоска – Претседател на Националната платформа за женско претприемништво и г-ѓа Милена Грозданоска – Претседател на Комисија за за еднакви можности меѓу мажите и жените и советник во општина Охрид.

На панел дискусијата што се разви во продолжение на темата  ,, Улогата на жените претприемачи во развојот на туризмот” зборуваа и   г-ѓа Аница Палацо – Коордиантор и советник на ГИЗ програмата, г-ѓа Устијана Речкоска Шикоска  – Проректор на Универзитетот за информатички технологии и науки  ,,Свети Апостол Павле”Г-ѓа Славица Стефановска – Менаџер на хотел Далјан, секретар на Здружение на глуви и Кате Граждани од Ресторан- Спортско-рекреативен центар Bella Casa.

Форумот даде основа за понатамошните активности во Охрид и целиот Југозападен планкси регион кој ќе следат во следниот период. 

Проектот е имплементиран од: