НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Полошки регион- организации и институции во секојдневна подршка на женското претприемништво

Полошки регион- организации и институции во секојдневна подршка на женското претприемништво

Секојдневнно,  локалната координаторка на Националната платформа за женско претппиемништво за Полошки Плански регион  спроведува состаноци со граѓанските здруженија од регионот и се повеќе здруженијата ја препознаваат важноста на националната платформа и правата на жените давајќи поддршка и потпишување на декларација за унапредување на женското претприемништво и меморандумот за соработка. Изминатиов период беа потпишани 13 Декларации од кои 8 се здруженија од Општина Тетово, 3 здруженија од Општина Јегуновце, 2 здруженија од Општина Теарце.

Здружение за поддршка на семејства, поединци и групи СРЕЌЕН ЖИВОТ – Тетово – Претседател Бранка Марковиќ

Друштво за производство, трговија и услуги НЕТИНГ Дооел експорт-импорт – Застапувано од Таџедин Селими

Еколошко друштво EKOWOOD – Претседател Арбен Акики

Приватна Детска Градинка РЕА – Дооел Тетово – Сопственик  Ќание Селими

Здружение Златна Рака – Претседател Гзиме Хајредини

Центар за странски јазици – Мариленд – Маја Перовска

ОУ „Симче Настевски“ – Вратница – Општина Јегуновце

Бела Виста – Беловише – Општина Јегуновце – Претседател Сашо Матовски – Потпишување во тек

Локална Акциона Група – Лаг Скардус – Општина Јегуновце – застапувано од Бобан Костадиновски

Трио Кладенец – Општина Теарце – застапувано од Сашо Костадиновски.

Здружение на млади Аурора – застапувано од Гзим Сулејмани

 Организација за женски права Бубамара – Рита Бехадини

Здружение на граѓани МИЛЕНИУМ с. Слатино – Општина Теарце – Таџедин Селими

На овој начин се остварува целта на Националната платформа за женско претприемништво  добива се поголема подршка и  на локално ниво.

Проектот е имплементиран од: