НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Тајната на успехот сo Андријана Срчокова и Ана Јорданова Дубровска-Мелем од вкусови-Скопје

Тајната на успехот сo Андријана Срчокова и Ана Јорданова Дубровска-Мелем од вкусови-Скопје

Проектот е имплементиран од: