НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Националната платформа за женско претриемништво го доби првиот Градоначалник претседател на Советот за женско претприемништво.

Националната платформа за женско претриемништво го доби првиот Градоначалник претседател на Советот за женско претприемништво.

На денешната прва седница на Советот за женско претриемништво учествуваа повеќе жени претриемачки од Општина Струмица кои едногласно го подржаа изборот на претседател на Советот г-дин Костадин Костадинов Градоначалник на Општина Струмица, и скеретар Нела Масалкова – претседател на комисијата за родова еднаквост.

На денешната седница произлегоа многу дискусии и предлози од советот на жени претриемачки, како и беа донесени повеќе заклучоци.

Градоначалникот на Општина Струмица, Костадин Костадинов и претседател на Советот за жени претриемачки ќе се залага за поголема партиципативност на жените претриемачки во креирање на локалните политики за економски развој што го докажа и потврдува вклучувањето на Советот за ЖП ч во Форумот на заеднците и нивно активно учество во бизнис форумиоте кои се организираат еднаш месечно во Општината преку заедничка средба и доручек со бизнисмените.

Покрај тоа на предлог на Градоначалникот а во насока на поттикнување на женското претприемништво беше предложена предлог иницијатива а и поддржана од Советот за женско претриемништво за ослободување од фирмарина за период од една година од наредна 2023 година за сите ново формирани бизниси од жени претриемачи како од 2022 г така и од 2023 година.

Како проблеми беа истакнати пристапот дфо финансии и градење на партнерски мрежи надвор од Македонија.За таа цел беше дадена иницијатива за поддршка на жените претриемачки и нивно претставуање надвор од Македонија за поддршка во штандови и промоции кои би се предложиле со идниот буџет од 2023г.


За поголема видливост и промовирање на жените претриемачки и Советот нажени претриемачки од страна на Градоначалникот беше прифатена иницијативата и поддржана за креирање на посебна веб страница на Советот на жени претриемачки која ќе биде со линк поврзана со вен страницата на Општина Струмица на која страница би се промовирале бизнисте на жени претриемачки во Општина Струмица, како и споделувани информации и инфо вести од работата на Советот на жени претриемачки.

Беше договорено дека на следната седница ќе се пристапи кон изработка на Акционен план з аделување за следната 2023 година.

Проектот е имплементиран од: