НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

БАРОМЕТАР ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО 2022

БАРОМЕТАР ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО 2022

На Самитот 2022 година беше претставен и Барометарот за женско претприемништво за 2022 година.

На национално ниво, беше донесена Стратегијата за родова еднаквост 2022-2027 година која, меѓу другото, ги предвидува целите за учество на жените на лидерски позиции во политичкиот, економскиот и јавниот живот и за вреднување и признавање на домашната работа и неплатената грижа, како дел од клучните аспекти кои би требало да го поттикнат женското претприемништво.

Спроведувањето на стратегијата за женско претприемништво 2019-2023 година е во тек. Сепак, статистичките показатели поврзани со родовата еднаквост покажуваат дека сè уште постои голем простор за унапредување на состојбите поврзани со родовата еднаквост на економски план, вклучително и преку охрабрување и олеснување на можностите за жените да започнат и водат сопствен бизнис.

https://abw.mk:2096/cpsess9982773382/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_frame=1&_mbox=INBOX&_uid=1696&_part=2&_action=get&_extwin=1

Проектот е имплементиран од: