НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

ЈАВЕН ПОВИК за ангажирање на „Младински амбасадорки“ за женско претприемништво

ЈАВЕН ПОВИК за ангажирање на „Младински амбасадорки“ за женско претприемништво

Прпектот ,,Наципнална платфпрма за женскп претприемништвп (NPWE),, кпфинансира пд Европската Унија во три (3) плански регипни Североистпчен, Источен и Скопски плански регион, објавува ЈАВЕН ПОВИК за ангажирање на „Амбасадорки“ – жени
претприемачи.

Дата: 28 март 2023 гпдина

Целокупната содржина на повикот може да ја преземете на следниот линк

 

Инструкции за апликанти

1. Вовед
Здружението на бизнис жени, со седиште на ул. Христо Татарчев бр.25/1,3 Скопје кое го спроведува проектот ,,Наципнална платформа за женско претприемништво,, во соработка со Фондација за менаџмент и индустриско истражување МИР и Сојуз на
стопански комори, објавува Јавен повик за ангажирање на „Амбасадорки“- жени претприемачи

Цел на прпектот:
Општа цел: Поттикнување и зајакнување на капацитетите на жени претприемачи и граѓанските организации за јавна политика и застапување во областа на женско претприемништво со спојување на постојните мрежи во единствена платформа што ќе претставува интерес на жените претприемачи на сите нивоа.

Специфични цели:

 • Градење на национална платформа за женско претприемнищтво како главен спцијален партнер за креирање политики и реформски процеси;
 • Олеснување на структурниот дијалог, вмрежување и консултации меѓу засегнатите страни од женското претприемништво на наципнално и локално ниво;
 • Подобрување на капацитетите на граѓанските организации за женско претприемништво за политика, застапување и соработка со националните и локалните власти;
 • Промовирање на жени претприемачи како двигатели на промените во јавната политика и (младинско) економско зајакнување поврзани со женско претприемништво;
 • Придонес кон видливоста и опфатот на платформата


2. Предмет на јавниот повик
Прибирање на апликации за ангажирање на млади „Амбасадорки“ – жени претприемачи од Североисточен, Источен и Скопски плански регион, кои преку личен позитивен инспиративен пример, ќе го промовираат и поттикнуваат иновативниот
претприемачки капацитет кај младите жени, истовремено промовирајќи активизам, комуникација, вмрежување на младите и градење на женски лидерски капацитети за подобруваење на локалното опкружување поврзано со женското претприемништво.

 

Опис на ангажман и работни задачи
Работата на амбасадорките вклучува активности во планскиот регион за кој се пријавува.

 • Амбасадорките, секоја во свпјот регион, ќе реализира мотивациски говори и интервјуа со млади жени, во образовна институција (училиште, факултет, академија, институт), со фокус на поттикнување и охрабрување на младите жени да ги активираат своите претприемачки, лидерски капацитети и вештини, да исчекорат, да започнат претприемачка кариера. Мотивациските говори треба да бидат презентирани врз основа на претходно изработена програма која ќе биде искомуницирана;
 • Амбасадорките ќе ги промовираат пораките на проектот кои ќе бидат презентирани на ТВ и радио емисии;
 • Секоја амбасадорка ќе придонесе за креирање на on-line содржините на кампањата за женско претприемништво на порталот на „Националната платформа за женско претприемништво“, како и за прилозите на WEB радиото;

Ангажман:

 • Амбасадорка вo Скопски регион – 15 работни дена
 • Амбасадoрка вo Источен регион – 15 работни дена
 • Амбасадорка во Североисточен регион – 12 работни дена

Критериуми за избор
„Амбасадорките“ треба да ги исполнуваат следните критериуми:

 • Најмалку 3 години искуство во активности поврзани со развој и промоција на женското претприемништво;
 • Докажани во својата бизнис кариера или сопствен бизнис, стекнати врз основа на своите компетенции и искуство во претприемништвото.
 • Препознаeни во креирање и презентирање на претприемачки, и лидерски вештини;
 • Високо развиени аналитички и комуникациски вештини;
 • Изградени односи и релации со пошироките општествени чинители важни за развој на женското претприемништво;
 • Докажани способности за планирање и организација и имплементација на активности од почеток до финално известување;
 • На повикот можат да аплицираат полнолетни млади жени до 35 годишна возраст;

Процедура за пријавување:
Заинтересираните кандидати за овпј ангажман треба да ги достават следните документи:

 • Професионална биографија;
 • Писмо за намера;
 • Листа на референци;
 • Понудена програма со предлог активности и визија кои би биле дел од проектните активности во дадената временска рамка на проектниот ангажман;
 • Финансиска понуда во бруто износ со вклучен персонален данок

 

Целокупната содржина на повикот може да ја преземете на следниот линк

Проектот е имплементиран од: