НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Поставување смарт цели

Поставувањето цели се препорачува да биде на основ на т.н. мудри (SMART) цели, како ефективен начин за поставување цели кои се специфични, мерливи, остварливи, релевантни и временски ограничени. Вака поставените цели овозможуваат увид во нивното извршување и контрола на работењето.

Во продолжение, претставуваме чекор-по-чекор водич за поставување SMART цели:

  1. Специфични цели. Јасно дефинирајте што сакате да постигнете. Бидете конкретни за тоа која е вашата цел и што сакате да постигнете. Изберете конкретна област од работењето во која сакате да ја поставите вашата цел – финансии, вработени, маркетинг, потрошувачи, продажба или друга област.
  2. Мерливи цели. Воспоставете конкретни критериуми за мерење на напредокот. Определете како ќе го мерите успехот и ќе го следите остварувањето. Ова може да вклучува мерки како што се бројки, проценти или износи.
  3. Достижни цели. Погрижете се вашата цел да е реална и остварлива во однос на ресурсите и ограничувањата што ги имате на располагање, за да бидете сигурни дека е остварлива со ресурсите што ги имате.
  4. Релевантни цели. Вашата цел треба да е релевантна и да се усогласи со мисијата и визијата на компанијата. Размислете како вашата цел се вклопува во поголемите планови и како ќе ви помогне да ја постигнете вашата севкупна мисија.
  5. Временски ограничени цели. Поставете краен рок кога сакате да ја постигнете вашата цел. Погрижете се да имате јасна временска рамка за завршување на вашата цел, за да знаете кога треба да направите контрола на извршувањето и кога треба да очекувате конкретни резултати.

Откако ќе ја поставите вашата цел, важно е да го следите напредокот на редовна основа, преку следење на мерливите критериуми.

Следејќи ги овие чекори, можете да поставите SMART цели кои ќе ви помогнат да ги фокусирате вашите напори и да ги зголемите шансите за успех.

Пример за SMART цел во деловното работење:

Зголемување на продажбата на производ Х за 15% во следниот квартал, преку проширување на целниот пазар со вклучување на најмалку 30% од генерација Millennials и Gen Z, со лансирање на нова маркетинг кампања, која ќе ја зголеми свесноста за брендот на производот Х како дел од нашата палета на производи.

Специфично: Зголемување на продажбата на производот Х за 15%

Мерливи: 15% зголемување на продажбата; 30% од припадниците на генерација Millennials и Gen Z

Достижно: Проширување на целниот пазар и лансирање на нова маркетинг кампања

Релевантно: Усогласено со целокупната мисија и стратегија на бизнисот за разст на бизнисот

Временско ограничување: во следниот кварталПроектот е имплементиран од: