НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Стратегија за развој на женско претприемништво во Полошки плански регион

Проектот е имплементиран од: