НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

ПРИРАЧНИК ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ПРОИЗВОДИ И ГАРАНЦИИ

ПРИРАЧНИК ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ПРОИЗВОДИ И ГАРАНЦИИ

Целта на овој документ е да претставува еден вид на прирачник за информирање и едуцирање на  производителите во врска со безбедност на производите, понатаму обврските кои ги имаат производителите и другите лица вклучени во ланецот на снабдување, вклучително и трговците, како и нивните обврски во однос на потрошувачите.

Во текот на изработката на овој документ се користеа податоци од Законот за заштита на потрошувачи  усвоен во ноември 2022 година, и голем број на студии и анализи кои се јавно достапни.

Преземете го прирачникот на следниот линк

Проектот е имплементиран од: