НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Јавен повик за ангажирање на експерт/и за изработка и испорачување на програма за пристојна работа за жени работнички

Јавен повик за ангажирање на експерт/и за изработка и испорачување на програма за пристојна работа за жени работнички

Јавен повик за ангажирање на експерт/и за изработка и испорачување на програма за пристојна работа  за жени  работнички

во рамки на проект

ПРИСТОЈНА РАБОТА ЗА ЖЕНИ РАБОТНИЧКИ – Социјално учество и зајакнување“,

финансиран од Европската Унија

 

Скопје, 23.01.2024

 

Инструкции за апликанти

 

 1. ВОВЕД

Здружението на бизнис жени со седиште на ул. Христо Татарчев бр. 16А, 1/11,  1000 Скопје (Нарачател), кое го спроведува проектот „ПРИСТОЈНА РАБОТА ЗА ЖЕНИ РАБОТНИЧКИ – Социјално учество и зајакнување “, финансиран од Европската Унија, во соработка Фондација за менаџмент и индустриско истражување, објавува Јавен повик за ангажирање на експерт/и  за изработка и испорачување на програма за пристојна работа за жени работнички.

На повикот може да се пријават физички и правни лица или тим од неколку експерти.

Цел на проектот:

Општа цел: Промоција, поддршка и зголемување на социјалното учество и правата на жените работнички во Северна Македонија.

Специфични цели:

 • Поттикнување механизми во рамките на Националната платформа за женско претприемништво (NPWE) за поддршка на пристојната работа за жените работници;
 • Промовирање на вредноста на пристојната работа за работничките во постоечкиот социјален дијалог;
 • Придонес за заштита на работничките права на работничките;
 • Зголемување на јавната свест за важноста на пристојната работа за инклузивен и одржлив економски раст.

 

 1. ОПИС НА АНГАЖМАН И РАБОТНИ ЗАДАЧИ

Ангажманот предвиден во овој повик е изработка на тренинг програма и испорачување на истата на тема пристојна работа за жени работнички.

 

Работни задачи:

 • Изработка на тренинг програма за пристојна работа која ќе биде наменета за жени работнички
 • Програмата треба да биде составена од следниве компоненти: Tрудово право, пристојна работа, колективно договарање, безбедност и здравје при работа, родови политики на работното место, социјално учество, женско претприемништво и слично.
 • Подготовка на програмата – Февруари (5 работни дена)
 • Испорачување на програмата – Март – Август (16 работни дена).  Експертот/ите треба да ја испорачаат програмата во рамки на 8 (осум) дводневни обуки, по една дводневна обука во секој плански регион во држвата (Вкупно 16 работни дена). Датите се предмет на договор помеѓу нарачателот и експертот/ите.
 • Експертот/ите треба да биде/ат во редовна координација со проектниот тим при спроведувањето на работните задачи.
 • Експертот/ите ја доставува/ат тренинг програмата до нарачателот најмалку 15 дена пред почетокот на обуките
 • Експертот/ите го доставуваат материјалот за тренинг до нарачателот најмалку 15 дена пред почетокот на обуките. Материјалот се состои од пишан материјал во word, темите разработени и материјалот целосно напишан во документот, заради понатамошно споделување на учесниците и ppt презентација најмалце 10 дена пред почетокот на обуките, истата ќе се сподели на учесниците заради нивно понатамошно користење и искористување на знаењето.
 • Експертот/ите треба да ја следат и имплементираат графичката презентација и видливоста на проектот, донаторите и имплементаторите. Сите потребн графички материјали ќе бидат доставени до експертот/ите после потпишување на договор.
 • По завршување на работните задачи експертот/ите треба да достави/ат пополнети timesheets за својата работа, како и извештај од одржаните 8 обуки.

*Патните трошоци и можните трошоци за сместување се на товар на понудувачот, односно не се покриени од страна на нарачателот

*Организацијата на обуките и капацитетот за одржување на 8те обуки е во надлежност на нарачателот и не спаѓа во набавката за овој повик

* Примерок од потребните материјали за организација на обуките како што се листа за присуство, евалуција и слично ќе му биде доставен на понудувачот навремено се цел успешна организација на обуките

* Промо материјалите (тефтер и пенкало) од самиот проект наменети за учесниците на обуките се во надлежност на нарачателот и истите ќе му бидат доставени на изведувачот во потребниот број, навремено се цел успешна организација на обуките

 

 1. КРИТЕРИУМИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ:

 

Критериуми

Експертот/ите треба да ги исполнува следните критериуми:

Соодветно образование, во областа на правото или валидна сертификација во полето на трудово право, пристојна работа, колективно договарање, безбедност и здравје при работа, родови политики на работното место, социјално учество и слично

 • Референтна листа на испорачани обуки со оваа или слична тематика
 • Најмалку 3-годишно релевантно работно искуство во изработка на тренинг програми
 • Најмалку 3-годишно релевантно искуство во држење на обуки и работилници
 • Прикажано познавање од областа на трудово право, пристојна работа, колективно договарање, безбедност и здравје при работа, родови политики на работното место, социјално учество и слично
 • Одлични меѓучовечки и комуникациски вештини;
 • Докажани способности за планирање и организација, и имплементација на активности од зачеток до финално известување;
 • Способност за тимска работа

 

ВРЕМЕНСКА РАМКА

Изработката на тренинг програмата и нејзино испорачување треба да биде релизирано во периодот од февруари – август 2024 година.

 

 1. КРИТЕРИУМИ ЗА ОЦЕНКА НА ПОНУДИ

 

Следниве критериуми ќе бидат искористени за оценка на добиените понуди:

Технички критериуми Бодови

Релевантно искуство 20

Релевантно образование 20

Финансиски критериуми Бодови

Цена 60

  

 1. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ

 

Заинтересираните субјекти треба да достават следните документи:

 • Професионална биографија
 • Листа на референци
 • Предлог програма
 • Финансика понуда

Апликантите треба да достават комплетна понуда со сите докумeнти најдоцна до 31.01.2024 година на [email protected].

 

 1. ЦЕНА

 

Предложените цени за побараните  услуги треба да се фиксни, без вклучен ДДВ и изразени во денари.

 

 1. ИНФОРМАЦИИ

 

Повеќе информации може да бидат побарани на е-маил [email protected]

Проектот е имплементиран од: