НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Секторски групи

 

 

Најмалку 3 секторски групи ќе бидат функционални во рамките на НПЖП, составени од нејзините членови, решавајќи ги предизвиците на политиките во приоритетните сектори преку организирање на посветени активности за консултации, како што се: состаноци на засегнатите страни, креирање и дистрибуција на документи за јавна политика и следење на спроведувањето на политиката во сродните деловни сектори. Ќе бидат организирани најмалку 3 (три) состаноци на засегнати страни со учество на 20-25 експерти придружени со креирање и печатење на 3 (три) документи од јавната политика

Проектот е имплементиран од: