НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Јавен повик за ангажирање на локални координатори во рамки на проектот „Национална платформа за женско претприемништво”

Јавен повик за ангажирање на локални координатори во рамки на проектот „Национална платформа за женско претприемништво”

Проектот „Национална платформа за женско претпримништво”, кој се реализира во соработка меѓу Здружението на бизнис жени, Фондација за менаџмент и индустриско истражување, Национална федерација на фармери и Здружението на стопански комори на Македонија а кофинансиран од Европската Унија, објавува: Јавен повик за ангажирање нa локални координатори на Хабови.

 

Инструкции за апликанти

ВОВЕД

Сојузот на стопански комори на Македонија со адреса ул. Црвена Скопска Општина бр.10 (Нарачател), како ко-координатор во спроведување на проектот „Национална платформа за женско претприемништво“, кофинансиран од Европската Унија, во соработка со Фондација за менаџмент и индустриско истражување, Национална федерација на фармери и Здружение на бизнис жени како координатор за спроведување на проектните активности, објавува Јавен повик за ангажирање на локални координатори на Хабови.

Цел на проектот:

Општа цел: Зајакнување на капацитетите на граѓанските организации за јавна политика и застапување во областа на женско претприемништво со спојување на постојните мрежи во единствена платформа што ќе претставува интерес на жените претприемачи на сите нивоа.

 

Специфични цели:

 • Градење на национална платформа за женско претприемништво како главен социјален партнер за креирање политики и реформски процеси;
 • Олеснување на структурниот дијалог, вмрежување и консултации меѓу засегнатите страни од женското претприемништво на национално и локално ниво;
 • Одобрување на капацитетите на граѓанските организации за женско претприемништво за политика, застапување и соработка со националните и локалните власти;
 • Промовирање на жени претприемачи како двигатели на промените во јавната политика и (младинско) економско зајакнување поврзани со женско претприемништво;
 • Придонес кон видливоста и опфатот на платформата.

ЦЕЛ И СТРУКТУРА НА НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИМНИШТВО

Креирањето на Национална платформа за женско претприемништво, во понатамошен текст НПЖП, произлезе од потребата за дијалог, структурна соработка и доверба за женското претприемништво со националната и локалната власт, граѓанските организации и деловната заедница, со цел за економско зајакнување на жените, вклучувајќи ги младите и жените од руралните подрачја. Фокусот е насочен кон зголемување на еднаквоста и промовирање на инклузивен и одржлив економски раст.

При дизајнирање на структурата на управување на НПЖП се користи четирислоен пристап: 1) Совет на НПЖП, 2) Оперативните групи 3) Хабови за координација на активности на регионално ниво; и 4) поширока заедница на НПЖП. Советот  е  највисока структура на управување составен од лимитиран број на членови кои имаат највисоко влијание во адресираните области.

 

ЦЕЛИ И УЛОГА НА ХАБОВИТЕ

Локалните хабови ќе го поттикнуваат дијалогот со локалните / регионалните власти и ќе обезбедат услуги на жени претприемачи во нивна близина. Хабовите се предвидени како локални работни групи кои ќе бидат фокусирани на подобрување на локалното опкружување поврзано со женското претпримништво, истовремено промовирајќи активизам и градење на капацитети.

 

ОПИС НА АНГАЖМАН И РАБОТНИ ЗАДАЧИ

Поточно, работата на локалните координатори на Хабовите ќе вклучува:

 • Координативни состаноци со сите локални координатори од 8-те плански региони, вклучувајќи и работилници за засегнатите страни.
 • Локалните координатори ќе преземаат активност за мапирање и анализа на локалното опкружување поврзано со женското претприемништво, родова рамноправност и економско зајакнување на жените, и изготвување на извештај од реализираните активности.
 • Локалните координатори ќе организираат 8 (осум) форуми за консултација и лоцирање на целите, секој во својот регион.
 • Локалните координатори во соработка со локалните власти ќе предлагаат политики и мерки за подобрување на состојбата со женското претприемништво.
 • Хабовите ќе учествуваат во сите преостанати активности, како што се настани, барометарски студии и слично.
 •  

КРИТЕРИУМИ

Координаторот треба да ги исполнува следните критериуми:

 • Најмалку 3 години во активности поврзани со развој и промоција на женското претприемништво;
 • Познавање од областа на претприемништвото;
 • Високо развиени аналитички вештини;
 • Изградени односи и релации со пошироките општествени чинители важни за развој на женското претприемништво
 • Докажани способности за планирање и организација и имплементација на активности од почеток до финално известување;

 

ВРЕМЕНСКА РАМКА:

Ангажманот на локалните координатори на хабови е во траење од 120 дена во период од 24 месеци, почнувајќи од  јануари 2022 година.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ:

Заинтересираните лица треба да ги достават следните документи:

 • Професионална биографија и писмо за намера
 • Листа на референци
 • Финансиска понуда

 

ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР

Административна проверка:

Административна проверка на добиените понуди ќе овозможи утврдување на прифатливи понуди, предмет на евалуација, а кои ги исполнуваат сите барања.

Критериум за доделување на договорот

Критериуми за доделување на договорот е економски најповолна понуда. За носител на набавката ќе биде избран понудувач чија понуда ќе освои најголем број на бодови како збир на бодови за секој елемент на критериум економски најповолна понуда. Елементите на критериумот економски најповолна понуда се изразуваат со број на бодови во распон од 1 до 50 бодови кои редоследно се наведуваат според нивната важност, а нивниот вкупен збир изнесува 50 бодови. Како елементи на критериуми економски најповолно понуда се земаат следниве:

 KритериумиБодови
   
1Искуство10
2Листа на референци10
3Цена30
 Вкупно50

За елементот Искуство на предложениот координатор ќе се бодува на следен начин:

 • искуство во слични задачи – 5 бодови
 • изградени односи и релации со заедницата – 5 бодови

За елементот Листа на референци на понудувачот се утврдуваат 10 бодови на следниот начин:

 • 1 референца – 2 бодови
 • 2 референца – 6 бодови
 • Над 3 референци – 10 бодови

За елементот цена се утврдуваат вкупно 30 бодови. Заради евалуација цената на понудата ќе се пресметува како вкупна цена без данок на додадена вредност, при што најмногу бодови ќе добие понудата која има најниска понудена цена.

КРАЕН РОК НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА АПЛИКАЦИИ

Целокупната документација треба да се достави најдоцна до 15 октомври 2021 на следната е-маил адреса: [email protected].

Повикот во целина може да го видите на следниот линк.

Проектот е имплементиран од: