НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

САМИТ 2021 – Награди за најдобрите претприемачки за 2021 од Министерство за Економија

САМИТ 2021 – Награди за најдобрите претприемачки за 2021 од Министерство за Економија

Националната платформа за женско претприемништво за прв пат организира манифестација  „Избор на Жена  – Претприемач на годината 2021“  за која институционален покровител е Министерството за економија. Целта на оваа манифестација е поттикнување на претприемачкиот дух меѓу жените преку промоција на успешни примери. Изборот на најуспешните  жени претприемачи се прави врз основа на добиените податоци кои Министерството за економија ги обезбеди од Централен регистар, според однапред утврдени критериуми. Процесот на избор опфаќа претселекција врз основа на податоците за раст на број на вработени и остварена добивка во последните 3 години, спроведени интервјуа, анализа и оценка според дополнително дефинирани критериуми. Наградите за најуспешните жени претприемачи ќе се доделуваат во категориите на микро, мали и средни претпријатија.

Доделувањето на наградите ќе се врши на 18-ти ноември 2021 година во хотел „Александар Палас“, со почеток во 10 часот, во рамките на првиот годишен Самит на Национална платформа за женско претприемништво на тема “Нови перспективи за женско претприемништво”.  

 

 

Kemi kënaqësinë t’ju informojmë se Platforma kombëtare për gratë sipërmarrëse organizon për herë të parë manifestimin “Përzgjedhja e Gruas – Sipërmarrëse të vitit 2021” për të cilin sponsor institucional është Ministria e Ekonomisë.

Qëllimi i këtij manifestimi është të nxisë frymën sipërmarrëse mes grave duke promovuar shembuj të suksesshëm.

Përzgjedhja e grave më të suksesshme sipërmarrëse bëhet në bazë të të dhënave që Ministria e Ekonomisë i siguroi nga Regjistri qendror sipas kritereve të paracaktuara paraprakisht.

Procesi i përzgjedhjes përfshin para-seleksionimin në bazë të të dhënave për rritjen e numrit të të punësuarve dhe fitimin e realizuar në 3 vitet e fundit, intervistat e kryera, analizat dhe vlerësimin sipas kritereve të përcaktuara plotësuese.

Çmimet për gratë më të suksesshme sipërmarrëse do të ndahen në kategoritë e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme.

Ceremonia e ndarjes së çmimeve do të zhvillohet më 18 nëntor të vitit 2021 në hotelin “Aleksandar Pallas”, me fillim në orën 10, në kuadër të Samitit të parë vjetor të Platformës kombëtare për gratë sipërmarrëse në temën “Perspektiva të reja për sipërmarrësinë e grave”.

Проектот е имплементиран од: