НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Секторска група “Дигитализација“ – Надица Јосифовска од МИОА

Проектот е имплементиран од: