НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

ЕУ – ИЗВЕШТАЈ ЗА РОДОВАТА ЕДНАКВОСТ ЗА 2022

ЕУ – ИЗВЕШТАЈ ЗА РОДОВАТА ЕДНАКВОСТ ЗА 2022

Стратегијата за родова еднаквост на Европската комисија за периодот, 2020-2025 ја има 
поставено тековната рамка за активностите на ЕУ за промовирање на една од
нејзините фундаментални вредности, еднаквоста меѓу жените и мажите.
Од планираниот петтгодишен период, 2021 година беше втора година од нејзиното спроведување.
Тоа беше, исто така, втора година од пандемијата СOVID-19, која јасно ги разоткри
постоењето на некои длабоко вкоренети нееднаквости во општеството и
во економијата, истовремено потсетувајќи на тоа колку за општеството
се важни жените и нивната работа но дојде на површина и континуирано потценување на истите.

Извештајот се фокусира на клучните активности и достигнувања за родовата
еднаквост од страна на институциите на ЕУ и земјите-членки. Прикажува
некоиинспиративни практики и иновативни проекти и ги претставува клучните
трендови и најновите достапни податоци.

						
Проектот е имплементиран од: