НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

ЗДРУЖЕНИЕ НА БИЗНИС ЖЕНИ – ОГЛАС ЗА КОМУНИКАЦИСКИ СЛУЖБЕНИК

ЗДРУЖЕНИЕ НА БИЗНИС ЖЕНИ – ОГЛАС ЗА КОМУНИКАЦИСКИ СЛУЖБЕНИК

Здружение на бизнис жени, ангажира комунукациски службеник по договор за 2023 година

Здружението на бизнис жени ангажира комуникациски службеник, за потребите на проектот
„Национална платформа за женско претприемништво“, кофинансиран од Европската Унија.
Комуникацискиот службеник ќе биде одговорен за целокупните активности поврзани со
медиумите и видливоста на проектот.
Одговорности:

 • Да ​​спроведува организација на промотивни активности и да го следи напредокот на
  активностите за видливост
 • Да ​​испланира ПР активности кои ќе го промовираат спроведувањето на проектот и
  постигнатите резултати од проектот
 • Да ​​обезбеди релевантни и постојано достапни промотивни материјали за проектот на
  македонски и англиски јазик
 • Да се ​​осигура дека јавноста и сите и крајни корисници се навремено запознаени и
  навремено информирани за спроведувањето на проектот и неговите активности.
 • Да ​​обезбеди навремен и релевантен проток на информации и консултации со
  соодветните субјекти во врска со проектните активности
 • Да се ​​обезбеди развој на ПР-материјал за проектот и дистрибуција на развиен ПР-
  материјал до соодветните субјекти
 • Да ​​развива месечен ПР-материјал за имплементација на проектот
 • Редовно ажурирање на FB, Twitter и LinkedIn страницата со релевантни информации
  поврзани со имплементацијата на проектот
 • Да овозможи проектот да биде широко присутен во дигиталните, онлајн и
  традиционалните медиуми
 • Да споделува промоција на успешни приказни, материјали за учење, и слични
  активности и информации на веб-страница на проектот
 • Да споделува и промовираа дискусии за ЖП, подкасти за жени претприемачи и слични
  активности и информации на веб-радио на проектот
 • Да споделува видео материјали од настани и активности, вклучително и интервјуа и
  настани
 • Да споделува информации од проектот и за потребите на целните групи, особено
  погодни за помагање на жени во оддалечени области преку мобилната апликација на
  проектот
 • Да изработува​​ шестмесечен електронски билтен за проектот што ќе ги содржи
  главните резултати постигнати во опфатениот период и широка дистрибуција до
  целните групи и сите други релевантни чинители
 • Да организира прес-конференции секогаш кога е соодветно за обележување на
  важните настани на проектот
 • Да доставува извештаи за својата работа на месечно, полугодишно и годишно ниво
 • Да ​​воспостави и одржува соработка со сите релевантни субјекти за целите на проектот
  (институции, локална власт, организации на граѓански организации, училишта,
  експерти, едукатори итн.)
 • Да ​​реагира во случај на несоодветно/ненавремено спроведување на проектните
  активности како што е предложено со планот

2023

Tel.: +38923140703; Email: [email protected]; Str. Hristo Tatarchev, no.25, 1/3, Skopje

 • Да ​​контролира дали целата произведена проектна документација е точна и во
  согласност со плановите на проектот.
 • Редовно доставување на месечни извештаи
 • Да дава предлози и покренува иницијативи за подобро спроведување на проектот
 • Да учествува во донесување одлуки што се во најдобар интерес на проектот
 • Да ​​обезбеди соодветно спроведување на прирачникот за видливост на ЕУ
  Квалификации:
 1. Знаење од областа на дигиталниот маркетинг, дигиталните алатки и социјалните
  медиуми
 2. Напредно познавање на англиски јазик
 3. Одлично познавање на MS office;
 4. Претходно работно искуство во граѓанско сектор / новинарство или слична работна
  позиција.
 • Високо образование ќе се смета за предност (пожелно)
 • Сертификат од курс за водење на социјални медиуми ќе се смета за предност
  Лични карактеристики и вештини:
 • Лидерски способности;
 • Професионализам и посветеност;
 • Комуникациски вештини;
 • Работа со кратки рокови;
 • Транспарентност;
 • Тимска работа;
 • Лојалност кон организацијата и нејзините цели;
 • Вештини за презентација;
 • Вештини за преговори;
 • Посветеност на целните групи.
  Ангажманот ќе биде по Договор на дело до 15.12.2023 година
  Работно време : 8.30-16.30 (понеделник-петок)
  Рок за пријавување – 8 (осум) дена од објавување на огласот
  Сите заинтересирани кандидати да СВ и Мотивациско писмо да достават до меил адреса:
  [email protected]
  За повеќе инфо можете да се обратите на тел. 070 353- 835 и 071 341- 264
  Начин и рок на апликацирање:
  Сите заинтересирани кандидати треба да ги достават следниве документи:
  Кратка биографија;
  Мотивациско писмо;
  Сите апликации треба да пристигнат по е-пошта на следнава адреса: [email protected] со
  предмет: Апликација за комуникациски службеник. Крајниот рок за доставување е 20.01.2023
  година.
Проектот е имплементиран од: